Privacy Policy

DUTCH ONLY: More info? Contact us.


Privacy Policy

ESMG Studentproof Jazz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ESMG Studentproof Jazz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de betreffende persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy onder Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ESMG Studentproof Jazz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen willen we u graag verwijzen naar onze contactgegevens die u onderaan deze privacy policy kunt vinden via de gegeven link.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door ESMG Studentproof Jazz verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het administratieve doeleinde
 • Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst, zoals het versturen van nieuwsbrieven en het uitnodigen voor bijeenkomsten.

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de lidmaatschapsovereenkomst

Voor de bovenstaande doeleinden zal ESMG Studentproof Jazz de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres + postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • student of niet-student zijnde
 • TU/e campuskaart nummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door ESMG Studentproof Jazz opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst blijven uw persoonsgegevens alleen nog in de financiële administratie staan voor maximaal 7 jaar, zoals door de wettelijke bewaarplicht bepaald is.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ESMG Studentproof Jazz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij zien erop toe dat uw persoonsgegevens worden vernietigd, zodra wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Beveiliging

Wij hebben passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!